Make your own free website on Tripod.com

KRESTANSKE STRANKY

Vitejte
VAROVÁNÍ
Videa
CLANKY
Cemu verime?
LINKY
Knihy
Christliche - Deutch

Jak se stát křesťanem


Nejsi zde náhodou.

Bůh tě miluje. Má zájem o navázání osobního vztahu s tebou, skrze Pána Ježíše, jeho Syna. Existuje jen jedna věc, která tě odděluje od Boha; a to je tvůj hřích. Bible popisuje hřích z mnoha ohledů.

Prostě hřích je má neschopnost, vyrovnat se Boží svátosti a jeho spravedlivým normám. My hřešíme tím, co děláme, pro co se rozhodneme, jak se chováme a myslíme. Za hřích se také povazuje naše selhání konat dobro.

Bible potvrzuje naší vlastní lidskou zkušenost:  Žádný není spravedlivý, není ani jeden.

Bez ohledu na to, jak dobří se snažíme být, ani jeden z nás není schopen konat stále dobro.  

Lidé mají tendenci se rozdělit do skupin - lidé dobří a špatní. Ale Bůh říká, že všichni lidé, kteří prošli tímto životem, jsou hříšní a že jakýkoliv hřích nás od Boha odděluje.

Nezáleží na tom, jak se sami vidíme, nebot` jsme všichni před Bohem zahrnuti do kategorie hřísníků. Všichni lidé jsou hříšní!

"… ale teprve Ježíšem Kristem jí Bůh otevřel. On sám, jak odpovídá jeho povaze, rozhodl se dát novou příležitost lidem, kteří svými vinami ztratili podíl na Boží slávě: odevzdat život do všech důsledků Kristu."  
Římanům 3:23


Mnoho lidí nemá jasno v tom, jak se dostat do Nebe.
Někteří si myslí, že budou potrestáni, nebo odměněni v souvislosti s tím, jak dobří, či špatní jsou. Jiní se domnívají, že cestou k Bohu jsou jejich dobré skutky. Zatímco jsou tu i ti, kteří nemohou pochopit, proč by je měl Ježíš milovat, když  je ostatní lidé zavrhují.

Ale mám pro tebe skvělou zprávu!

Bůh tě přeci jenom miluje víc, než si umíš představit!  Bez ohledu na to, co jsi zlého udělal, Bůh tě nikdy nepřestane milovat! 

Ano, naše hříchy vyžadují trest, a to trest smrti a odloučení od Boha. Ale díky jeho veliké lásce, Bůh poslal svého jediného Syna Ježíše, aby zemřel za naše hříchy. On zplatil náš dluh.

"Nám však Bůh dokázal svou lásku právě tím, že Kristus zemřel za nás, třebaže jsme byli špatní."
Římanům 5:8

Aby jsi se dostal k Bohu, musí být vyřešeno dilema tvého hříchu. Ale toho nelze docílit skrze tvé schopnosti a nadání, což platí pro každého z nás, bez jediné vyjímky!

Nemáš nárok se dostat k Bohu, skrze své usilí.

Jedině Bůh tě může záchranit z područí hříchů. Je to vše díky jeho lásce a milosrdenství, že můžeš dojít spásy, nikoliv tvá dobrota a snaha toho docílit.


"Ale Bůh ukázal svou lásku a dobrotu a zachránil nás. Neučinil to kvůli našim kdovíjakým zásluhám, ale ze své laskavosti a soucitu. Očistil nás od všech hříchů a udělil svého Ducha, který v nás zrodil nový život. " Titovi 3:5

Je to z Boží milostí, která vám umožňuje, aby jste k němu přišli - né vaším úsilím "zbavit se špinavosti života", či konáním dobrých skůtku, za účelem dostat se do Nebe. Je to Boží dar, za který nelze ničím zaplatit.

"Je to skutečně milost, že jste zachráněni. Sami k tomu nemůžete přidat nic, než že s důvěrou přijmete, co Bůh pro vás učinil. Na své záchraně nemáte vlastní zásluhy. Je to Boží dar. Sami nemáme nic, s čím bychom se před Bohem mohli pochlubit." Efezským 2:8-9

Trest za hříchy musí byt zaplacen, než budeme moci předstoupit před Pána. Pán Ježíš Kristus je božím darem pro nás hříšné, nebot` to byl právě On, kdo zaplatil svou smrti za naše hříchy.

"Hřích dává svou odplatu - smrt; Bůh dává jako projev své milosti věčný život. Získáváme ho prostřednictvím našeho Pána, Ježíše Krista."
Římanům 6:23

Ježíš zaplatil svým životem za naše hříchy. Smrtí na kříži, na místě zvaném Golgota, která se nalézala za hradbami města Jeruzaléma. Bůh Otec vzkřísil Pána Ježíše z mrtvých.

Jedine skrze víru v Pána Ježíše Krista, lze dosahnout smíření a osobního vztahu s Bohem Otcem. Když si opravdu uvědomíme, jak hluboce zarmucujeme Boha, skrze naše hříchy, dojdem k poznání, jak zoufale potřebujeme Spasitele. Dojít poznání o náší hříšnosti představuje naprostý obrat od hříchu a bezpodmínečné následování Pána Ježíše Krista.

Biblickým termínem pro tento obrat je "pokání", anebo chcete-li, změna váší mysle, ve vztahu k hříchu. Takže naše myšlení je v souladu s Božím. Jedině co vám zbyvá je, osobně příjmout tento dar, který je pro vás rezervován Pánem Ježíšem.

"Jestliže tedy Krista vyznáváš jako Pána a opravdu věříš, že jej Bůh vzkřísil z mrtvých, jsi zachráněn. Kdo věří, ten je před Bohem spravedlivý, a jako takový, hlásí-li se k tomu veřejně, je u něho v milosti." 
Římanům 10:9-10

Bůh praví, že pokud veříte v Pána Ježíše Krista, jste navěky spaseni!

"Vždyť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v něho uvěří, unikl záhubě a získal věčný život."  Jan 3:16

Jste připraveni přijmout dar věčného života, který vám Ježíš právě teď nabízí?

Zrekapitulujme si tuto celou záležitost: 

  • Jsem si plně vědom, že jsem hříšníkem, a že potřebuji Spasitele aby mě zachránil.
  • Dále věřím, že Pán Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, což je důkazem jeho vítezství nad hříchem, a moje záruka vykoupení.
  • Dobrovolně se vydávám do božích rukou s tím, že chci věrně následovat Pána Ježíše Krista.
  • Přijímám Pána Ježíše Krista za osobního Spasitele.

Je-li prosba za účelem spásy váší duše upřímná, pak je v tomto okamžiku Bohem vyslyšena.

 

Zde je jenom navrh / vzor,

jak se pomodlit k Bohu za účelem sve spásy:

"Nebeský Otče jsem si vědom toho, že jsem hříšníkem a že nemám narok předstoupit před tebe, na základě svých dobrých skutků.
Proto se obracím k tobě s kajícným srdcem a prosím Pána Ježíse Krista za spásu sve duše. Pane, příjmi mě takovým, jakým jsem. Nemám před tebou žádne tajemství a zříkám se všech svých hříchů. Jsem ti navěky dlužníkem."
 

1. Janův 1:7

Žijeme-li však stále ve světle Boží přítomnosti, krev Ježíše Krista, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu a nic neruší náš vzájemný vztah.