Make your own free website on Tripod.com

KRESTANSKE STRANKY

Budoucnost Izraele na stránkách Starého Zákona

Vitejte
VAROVÁNÍ
Videa
CLANKY
Cemu verime?
LINKY
Knihy
Christliche - Deutch

Budoucnost  Izraele na stránkách Starého Zákona

(volně prěloženo z angličtiny)

 

Není možné plně chápat tajemství skrytá ve stránkách  Starého Zákona, aniž bychom prostudovali proroctví, která se týkají Izraele. Zde si musíme plně vyjasnit, jakou roli hrají Boží smlouvy a jaký mají vztah k tzv. konci našeho času. Toto vše je zahrnuto v Božím plánu. Nemůžeme si dovolit spekulovat, že věci v celém vesmíru jsou jenom výsledkem náhody, ale naopak vše se děje v rámci naprosté suverenity Boží. Ve zjednodušeném systému příčiny a efektu není žádná láska, radost a ani naděje. Písmo svaté nám ukazuje Boha v cela jiném světle, kde komponuje a nechává hrát symfonii, která převyšuje veškeré naše schopnosti chápání. Prostě mistrovské dílo!

Pasáže Bible svaté jsou z jedné třetiny naplněny proroctvími. A je to právě Duch svatý, který nám zobrazil Boží program ve vztahu k člověku a jeho hříchu, ve vztahu k soudu, spásy, ospravedlnění, církve (nevěsta Pána), a Izraele (jeho vybraný národ).

Následující diskuze se bude zabývat pouze tou částí Božího plánu, který má souvislost s izraelským narodem tak, jak je popsána ve čtyřech smlouvách:

 

A. Smlouva s Abrahámem

B. Palestinská smlouva

C. Smlouva s králem Davidem

D. Nová smlouva   

 

A. Smlouva s Abrahámem   

 

Učíním tě velkým národem,

požehnám tě,

velké učiním tvé jméno,

Stan se požehnáním!

Požehnám těm, kdo žehnají tobě,

Prokleji ty, kdo ti zlořečí.

V tobě dojdou požehnání

veškeré čeledi země..

(První kniha Mojžíšova, Genesis 12:2-3)

 

Toto je Boží smlouva s Abrahámem a je bezpodmínečná a věčná (Genesis 15:7-21)

Smlouvou mezi sebou a tebou i tvým potomstvem ve všech pokoleních činím totiž smlouvou věčnou, že budu Bohem tobě i tvému potomstvu. (Genesi 17:7).

Tato smlouva zahrnuje tři aspekty:

zemi (půdu), potomstvo a požehnání.

Tyto aspekty jsou objasnovány ve větších detailech v následujících smlouvách.

Máme tu vyjeveny tři dobrodince:

·        Abraháma

·        Abrahámovo fyzické potomstvo - izraelský národ

·        Abrahámovo duchovní potomstvo - křestané věřící v Pána Ježíše Krista, židi i pohani.

 

Abrahám obdržel tři sliby:

·        vzejde z něj velký národ

·        bude uctívám skrze své jméno

·        dostane se mu jak materiálního tak i duchovního požehnání (Genesis 13:14-17)

 

Abrahám Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl jako spravedlnost. (Genesis 15:6).

 

Abrahámovu potomstvu Bůh dal taktéž tři sliby:

  • bude to úžasný národ
  • bude to početný národ
  • dostane se jim půdy od řeky Egyptské až k řece veliké, řece Eufratu ... (Genesis 15:18)

 

Boží přísliby, jak Abrahámovu fyzickému, tak i duchovnímu potomstvu, jsou později objasněny v Nové smlouvě.

Skutečností zůstává, že tyto smlouvy zaručují jejich 100% splnění v blízké budoucnosti. Ačkoliv byli židé vyhnáni ze své země a usídlili se prakticky po celém světě, budou přivedeni Bohem zpět a bude jim patřit všechna půda, jak Bůh ustanovil.

 

Dále se jim dostane duchovního požehnání a budou přijati Bohem coby vyvolený národ Bohem a vy budete mým lidem. (Leviticus 26:12)

 

B. Palestinská smlouva

Deoteronomium 30:1-9

 

A navrátíš se k Hospodinu, svému Bohu, a budeš ho poslouchat, ty i tvoji synové, celým svým srdcem a celou svou duší podle všeho, co ti dnes přikazují, změní Hospodin, tvůj Bůh, tvůj úděl, slituje se nad tebou a shromaždí tě zase ze všech národů. Kam tě Hospodin, tvůj Bůh, rozptýlil. (Deoteronomium 30:2-3)

 

Tato smlouva se zabývá příslibem, který Bůh dal Mojžíšovi, když se izraelský národ připravoval na přechod přes řeku Jordán a který se zabývá zaslíbenou zemí. Tato smlouva se skládá ze sedmi předpovědí, které Bůh ustanovil a které jsou platné na věčnost. (Ezekiel 16:60)

 

1.      Národ bude rozptýlen ze své země pro svoji nevěru.

2.      Národ dojde v budoucnu lítosti.

3.      Navrátí se Mesiáš.

4.      Národ se opět navrátí do své země.

5.      Izraelský národ se obrátí a uvěří ve svého Mesiáše u příležitosti jeho druhého přichodu.

6.      Dojde k soudu všech nepřátel Izraele.

7.      Izrael opět získá velká požehnání.

 

Prorocké souvislosti konce času a této smlouvy jsou naprosto nevyvratitelne.

 

Za prvé musí být izraelský národ opět sjednocen a přiveden do své Bohem dané země. Tento proces sjednocení- návratu židů do své země Izrael – začal v roce 1948, kdy byl opět ustanoven Izrael, coby stát, po periodě tzv. rozptýlení, která trvala přes 2500 let. (Ezechiel 37). Až se čas naplní, tak bude Izrael zaujímat své území přesně, jak je uvedeno v Genesis 15:18.  

Za druhé, Izrael musí být svědkem soudu svých nepřátel – Ezechiel 38:1- 39:24, Abdijáš, Kniha Zjevení 19:17-19.

Za třetí, Izrael musí být obrácen, coby národ, musí příjmout Ježíše za svého zaslíbeného Mesiáše skrze lítost a pokání za to, že jej odmítli při jeho prvním přichodě.

Konečně bude v Izraeli nastolen věčný mír a harmonie, doprovázené nesčetným požehnáním božim; zcela jiná boddoucnost patří nepřátelům tohoto národa.

 

C. Smlouva s králem Davidem

2 Samuel 7:8-17   

 

I svému lidu, Izraeli, jsem připravil místo a zasadil jej; tam bude bydlet a už nikdy nebude znepokojován, už jej nebudou poživovat bídáci jako dřiv.

Dám po tobě povstat tvému potomku, který vzejde z tvého lůna, a upevním jeho království. Ten vybuduje dům pro mé jméno a já upevním jeho královský trůn navěky.

Já mu budu Otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království budou před tebou trvat na věky, tvůj trůn bude navěky upevněn. (2. Samuelova 7:10-16)  

 

Tato boží smlouva s králem Davidem, byla a je nepodmínečná a věčná.

Stejně tak jako je Palestinská smlouva pokračováním smlouvy s Abrahámem, má i tato smlouva boží s králem Davidem  návaznost na ustanovení politického království, ve kterém bude navždy vládnout potomek krále Davida na věky věků.

Tyto boží smlouvy -  přísliby – národu izraelskému mají velký vztah k událostem konce času. Aby se naplnily, musí být zachován a znovu ustanoven, coby suverenní země  (Genesis 15:18). Musí tu být potomek z rodu krále Davida, Ježíš Kristus, jediný a právoplatný následovník trůnu, který se musí fyzicky vrátit zpět na zem, kde bude vládnout po všechny věky věků ve svém království.

 

D. Nová smlouva

(Jeremjáš 31:31-34)

Enter supporting content here